Marknadsföring av kapitalförsäkringar

Försäkringsbolag måste lämna förköpsinformation som underlättar konsumentens bedömning av försäkringsbehovet och val av försäkring innan en konsument tar beslut om att teckna en personförsäkring. En kapitalförsäkring innehåller oftast olika typer av värdepapper och därför ska riskinformation finnas med när produkten marknadsförs.

I försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, finns bestämmelser om att ett försäkringsbolag måste lämna förköpsinformation som underlättar konsumentens bedömning av försäkringsbehovet och val av försäkring innan en konsument tar beslut om att teckna en personförsäkring (i det här fallet kapitalförsäkring).

Informationen som lämnas ska på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som konsumenten behöver ha kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen. Dessutom ska viktiga begränsningar av försäkringsskyddet framgå.

Krav på tydlig information om risker

Konsumentverket har sedan 2008 en branschöverenskommelse med Fondbolagens förening angående regler för marknadsföring av fonder. Branschöverenskommelsen reviderades 2022. Av den framgår att bolagen ska lämna relevant och saklig information samt redogöra för de risker som har samband med den produkt som erbjuds när fonder marknadsförs. Det anges även att det vid marknadsföring av fonder alltid ska framgå att investeringar innebär en risk och att informationen ska ges en framträdande placering.

Branschöverenskommelsen gäller även andra finansiella produkter än fonder, se MD 2010:6. En kapitalförsäkring innehåller oftast olika typer av värdepapper och riskinformation i enlighet med branschöverenskommelsen ska därför finnas med när produkten marknadsförs.

Läs överenskommelsen - regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2022:08)

Marknadsdomstolens dom, MD 2010:6 

Allmänna regler för marknadsföring gäller

Utöver de regler som beskrivs på den här sidan ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Mer om allmänna regler för marknadsföring

Granskning av kapitalförsäkringar

Konsumentverket har under 2022 gjort en granskning av marknadsföring, förköpsinformation och avtalsvillkor för kapitalförsäkringar.

 PM 2022 Granskning av kapitalförsäkringar

Senast granskad 23 maj 2024