Marknadsföring av inlåningskonton

När du marknadsför ett inlåningskonto är det viss information du är skyldig att lämna.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Låna och spara

Information enligt lagen om insättningsgaranti

När du som omfattas av 1 § lag (1995:1571) om insättningsgaranti marknadsför ett inlåningskonto till en konsument är du enligt 11 § skyldig att informera om:

 • huruvida insättningen omfattas av en garanti eller inte,
 • för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt lagen, resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 b § första stycket,
 • den ersättningsnivå som gäller för garantin, och
 • formerna för utbetalning av ersättning från garantin.

Det är viktigt att komma ihåg att all information enligt punkterna 1 till 4 måste lämnas. Lagen ger inte utrymme för att utelämna delar av informationen.

Läs mer i lagen om insättningsgaranti på Riksdagens webbplats

Information enligt lagen om inlåningsverksamhet

OBS! Lagen upphörde att gälla den 1 januari 2021!

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för:

 • ekonomiska föreningar som innan lagen upphörde att gälla var registrerade enligt den lagen och som inom ramen för en icke-finansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet
 • ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1025) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

 

Den upphävda lagen gäller även för övriga ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen, till och med utgången av 2021. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller den upphävda lagen för det företaget till dess ansökan har prövats slutligt.

 

Du som bedriver inlåningsverksamhet som omfattas av 1 § lag (2004:299) om inlåningsverksamhet är enligt 8 § skyldig att lämna information till fordringsägarna dels i marknadsföringen men också innan ett avtal ingås. Under avtalstiden ska informationen finnas på kontoutdrag och liknande material.

Du är skyldig att tydligt informera fordringsägarna om:

 • att mottagna medel inte omfattas av insättningsgarantin,
 • att medlen kan förloras om företaget går i konkurs eller har betalningssvårigheter, och
 • hur de mottagna medlen avses att användas.

Läs mer i lagen om inlåningsverksamhet på Riksdagens webbplats

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver de regler som beskrivs på den här sidan ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om regler för marknadsföring

Granskning: Marknadsföring av fasträntekonton

Konsumentverket har granskat marknadsföring av fasträntekonton hos 20 slumpvis utvalda företag.

Granskning - Tematisk granskning av fasträntekonton

Granskning: Inlåningsföretagens användande av begreppet "sparkonto"

Konsumentverket har gjort en granskning om användandet av begreppet "Sparkonto" vid marknadsföring av inlåningskonton. 

Granskning - Inlåningsföretagens användande av begreppet "sparkonto"

Granskning: Angivande av information om insättningsgaranti vid marknadsföring av sparkonton

Konsumentverket har gjort en granskning av hur krav på information om insättningsgaranti vid marknadsföring av sparkonton uppfylls.

Granskning - Angivande av information om insättningsgaranti vid marknadsföring av sparkonton

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024